ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำเอกสารวิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และรายการเอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาต และการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. โดยมีวิธีการและเอกสารประกอบ ดังนี้

1) วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิกที่นี่
2) เอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
3) ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมคลิกที่นี่
4) ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)คลิกที่นี่
5) โปรแกรมช่วยคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับรอบบัญชีก่อนปี 2560คลิกที่นี่
6) โปรแกรมช่วยคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับรอบบัญชีปี 2560 เป็นต้นไปคลิกที่นี่
7) การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านระบบ e-Payment (เข้าสู่ระบบ / คู่มือการใช้งานระบบ e-Payment)
© ลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช. สงวนลิขสิทธิ์