ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำเอกสารวิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และรายการเอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาต และการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. โดยมีวิธีการและเอกสารประกอบ ดังนี้

1) วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิกที่นี่
2) เอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
3) ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่
4) โปรแกรมช่วยคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิกที่นี่
5) การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านระบบ e-Payment (เข้าสู่ระบบ / คู่มือการใช้งานระบบ e-Payment)
© ลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช. สงวนลิขสิทธิ์