วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม


(Download : downloadfile )

 

1.  รายได้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ได้แก่รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมทั้งหมด (รวมถึงรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต) ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต แยกตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ ได้แก่ แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม โดยเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และไม่สามารถนำรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ มาหักลดหย่อนได้

หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่มีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต เนื่องมาจากยังไม่มีผู้ใช้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ หรืออื่น ๆ จะต้องแจ้งการไม่มีรายได้พร้อมเหตุผล และส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องเปิดเผยรายได้ตามแบบใบอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเอกสารแสดงรายได้
ดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับรอง
มิฉะนั้น จะถือว่าผิดเงื่อนไขในการชำระค่าธรรมเนียม

2.  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0 ถึง 100 ล้านบาท
เกิน 100 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท
เกิน 500 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท
เกิน 1,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท
เกิน 10,000 ล้านบาท ถึง 25,000 ล้านบาท
เกิน 25,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท
เกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ 0.125
ร้อยละ 0.25
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.75
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 1.25
ร้อยละ 1.5

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีนี้ใช้บังคับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 เป็นต้นไป

 

3.  กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียม

ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนดเวลา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างชำระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

4.  วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ e-Payment

เข้าสู่ระบบ e-Payment ที่ https://telecomfee.nbtc.go.th
หรือ QR code เพื่อบันทึกค่าธรรมเนียม
ที่จะชำระ


โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • เข้าระบบด้วยเลขนิติบุคคล 13 หลัก (เฉพาะกรณีชำระค่าธรรมเนียมปี 2562)

กดปุ่ม “ชำระค่าธรรมเนียม ปี 2562 คลิกที่นี่”
กรอกเลขนิติบุคคล 13 หลักเพื่อเข้าใช้ระบบ

  • เข้าระบบด้วย username และ password ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดให้


ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม
1. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking หรือช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร (กรณีชำระที่ธนาคาร ต้องแสดง Bill Payment ด้วย)
2. ชำระด้วยตัวเอง ที่เคาน์เตอร์รับชำระเงิน สำนักการคลัง ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
2.1 กรณีการชำระเงินด้วยเช็ค
  • สั่งจ่าย “สำนักงาน กสทช.” หรือ “The National Broadcasting and Telecommunications Commission”
  • รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และลงวันเดียวกันกับวันที่มาชำระ หรือลงวันที่ก่อนวันชำระเงิน
    ไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
  • กรณีจำนวนเงินเกิน 100,000 บาท ให้ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คเท่านั้น
2.2. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 1.5% ของยอดชำระ

 

5.  เอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม
5.1 งบการเงินประจำปีของผู้รับใบอนุญาต
      งบการเงินประจำปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโทรคมนาคมตามแบบใบอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเอกสารแสดงรายได้ดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับรองด้วย
      กรณีที่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้จะต้องนำส่งงบทดลองแทน
5.2 หนังสือนำส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
5.3 ตารางแสดงรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม
5.4 ตารางตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม
5.5 ใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมหรือเอกสารใบฝากเงิน
5.6 รายงานผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา

สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน e-Payment และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่
http://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/telecom_licensing.aspx
หรือ QR code หัวข้อ “การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต”

6. วิธีการส่งเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม 
6.1 ส่งด้วยตนเองที่ สำนักเลขาธิการและกำกับดูแลองค์กร ณ อาคารจอดรถ ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.  
6.2 จัดส่งทางไปรษณืย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช.
      ที่อยู่ "สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400"

 

7.  ข้อแนะนำประกอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
7.1   เอกสารที่นำส่งทุกหน้าต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
7.2   กรณีมีรายได้ที่ไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1ให้ชี้แจงรายละเอียดของรายได้แยกแต่ละรายการในตารางแสดงรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย
7.3   กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ชี้แจงเหตุผลในตารางแสดงรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย

 

8. ช่องทางติดต่อ 

8.1   ผู้รับใบอนุญาตแบบที่มีโครงข่าย สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1
โทร 0 2271 0151-60 ต่อ 7336 และ 7322
e-mail : tel_license1@nbtc.go.th
8.2   ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ไม่มีโครงข่าย    สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2
โทร 0 2271 0151-60 ต่อ 7423 - 7425
e-mail: tel_license2@nbtc.go.th

© ลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช. สงวนลิขสิทธิ์